Käyttöehdot

1. Osapuolet

Palveluntarjoaja: aimget Oy, Y-tunnus: 2525683-8; ja
Asiakas: Oikeushenkilö, joka on hyväksynyt nämä Käyttöehdot

2. Tarkoitus

Näissä Käyttöehdoissa määritellään ehdot, joiden mukaisesti Palveluntarjoaja tarjoaa Asiakkaalle doggso.com-verkkopalvelut (jäljempänä "Palvelut"). Asiakas saa käyttää Palveluita vain, jos Asiakas hyväksyy nämä Käyttöehdot.

3. Palveluiden kuvaus

Palvelut koostuvat hallinnointialustasta lemmikkieläinyrityksille. Palvelut on kuvattu tarkemmin doggso.com-verkkosivustolla ja/tai muussa Palveluntarjoajan Asiakkaalle toimittamassa dokumentaatiossa.

Palveluntarjoaja pyrkii kaupallisesti kohtuullisin keinoin pitämään Palvelut jatkuvasti saatavilla. Palveluissa voi kuitenkin olla satunnaisia käyttökatkoja, eikä Palveluntarjoaja anna takuita ja täten irtisanoutuu vastuusta koskien Palveluiden saatavuutta tai toimintaa.

4. Palvelumaksut

Palvelun käytöstä ei veloiteta kokeilujakson aikana. Kokeilujakson jälkeen, palvelumaksu koostuu kuukausittaisesta perusmaksusta ja käyttöön perustuvasta muuttuvasta maksusta. Perusmaksu ja muuttuva maksu määritellään tarkemmin osoitteessa https://www.doggso.com/. Lisäpalveluista veloitettavat hinnan sovitaan Osapuolten välillä erikseen. Esitetyt hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa (alv). Sovellettava arvonlisävero lisätään laskutettavaan summaan.

Palveluntarjoaja laskuttaa perusmaksun ja muuttuvan maksun kuukausittain jälkikäteen seuraavan kuukauden alussa. Maksuaika on seitsemän (7) päivää laskun päivämäärästä. Viivästyskorko määräytyy korkolain (633/1982) mukaisesti.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa hintoja oman harkintavaltansa mukaisesti. Palveluntarjoaja ilmoittaa Asiakkaalle uusista muutetuista hinnoista kolmekymmentä (30) päivää ennen uusien hintojen voimaan astumista.

5. Immateriaalioikeudet

Palvelut tarjotaan SaaS-palveluna. Kaikki Palveluiden immateriaalioikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle tai sen lisenssinantajille ja pysyvät näiden yksinomaisena omaisuutena. Asiakkaalla on oikeus käyttää Palveluita palvelutilauksen mukaisesti, mutta hänellä ei ole oikeutta kopioida tai jäljentää mitään Palvelun osaa omiin liiketoimintatarkoituksiinsa.

6. Muutokset Palveluihin

Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa tehdä Palveluihin muutoksia, jotka tuovat Palveluihin uusia ominaisuuksia tai parannuksia. Palveluntarjoaja voi ilmoittaa Asiakkaalle näistä muutoksista etukäteen. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus tehdä muutokset ilmoittamatta Asiakkaalle etukäteen, jos muutokset a) koskevat vain teknistä ympäristöä eivätkä vaikuta Palveluiden sisältöön; b) ovat välttämättömiä vakavien turvallisuusriskien estämiseksi; tai c) ovat lain tai muiden viranomaisten määräysten edellyttämiä.

7. Palvelun ylläpito

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelut kohtuulliseksi ajaksi Palvelujen optimoimiseksi ja parantamiseksi ja/tai säännöllisten huolto- tai kunnossapitotöiden suorittamiseksi. Huoltoikkunat ovat yleensä normaalien aukioloaikojen ulkopuolella; tavallisesti sunnuntaisin klo 1.00-5.00 (+2 CET). Mikäli kohtuullisesti mahdollista, Asiakkaalle ilmoitetaan sähköpostitse kaikista huoltotöistä, jotka tehdään edellä mainittujen huoltoikkunoiden ulkopuolella.

Palvelun tarjoajalla on oikeus lopettaa Palvelut milloin tahansa, jos julkisissa verkkoyhteyksissä on huoltotöitä, jos on olemassa vakava riski Palvelujen turvallisuudelle tai jos laki tai muut viranomaisten määräykset edellyttävät Palveluiden lopettamista.

8. Palveluiden käyttö

Asiakkaan on säilytettävä käyttäjätunnustansa ja salasanaansa huolellisesti eikä tämä saa luovuttaa niitä luvattomille kolmansille osapuolille. Asiakas on vastuussa Asiakkaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla tapahtuvasta Palveluiden käytöstä. Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava Palveluntarjoajalle, jos tämä tulee tietoiseksi käyttäjätunnuksen ja salasanan luvattomasta käytöstä.

Palveluntarjoaja voi irtisanoa Asiakkaan käyttäjätilin ja oikeuden käyttää Palveluita myös ilman erillistä ilmoitusta, jos Palveluntarjoaja uskoo Asiakkaan Palveluiden käytön rikkovan näitä Käyttöehtoja tai sovellettavia lakeja.

9. Asiakkaan tuottamat tiedot ja tietosuoja

Asiakas on vastuussa kaikista tiedoista ja muusta materiaalista, jonka Asiakas tuottaa tai lataa Palveluihin. Tällaisia Asiakkaan tuottamia tietoja pidetään Asiakkaan yksinomaisena omaisuutena edellyttäen kuitenkin, että minkään tässä mainitun ei katsota estävän Palveluntarjoajaa Palvelujen voimassaoloaikana tai sen jälkeen käyttämästä Asiakkaan tuottamista tiedoista johdettuja koottuja tietoja, anonymisoituja tietoja tai tilastotietoja. Jos Asiakkaan tuottamat tiedot sisältävät Asiakkaan tai tämän asiakkaiden henkilötietoja, Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että tällä on sovellettavien tietosuojalakien mukainen oikeus toimittaa tällaisia tietoja Palveluihin.

Palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja sovellettavien tietosuojalakien ja tietosuojakäytännön mukaisesti, joka on saatavilla täällä.

10. Vastuunrajoitukset

Palveluntarjoaja tai sen lisenssinantajat eivät ole vastuussa mistään Asiakkaalle aiheutuneista epäsuorista tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, liiketoiminnan menetys, liikearvon menetys tai tietojen menetys. Palveluntarjoajan ja sen lisenssinantajien yhteenlaskettu kokonaisvastuu Asiakasta kohtaan on kaikissa tapauksissa rajoitettu maksuihin, jotka Asiakas on maksanut Palveluista kyseistä rikkomusta edeltävien kolmen (3) kuukauden aikana. Edellä mainittua vastuunrajoitusta ei sovelleta tapauksissa, joissa on kyse törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta laiminlyönnistä.

11. Erityinen korvausvastuu

Asiakas korvaa Palveluntarjoajalle ja vapauttaa Palveluntarjoajan kaikista vaatimuksista, vahingoista ja vastuista, jotka johtuvat siitä, että Asiakas käyttää Palveluja oman liiketoimintansa yhteydessä.

12. Voimassaoloaika ja irtisanominen

Asiakkaan tilaamat Palvelut alkavat päivänä, jolloin asiakas kirjautuu Palveluun ja hyväksyy nämä Käyttöehdot. Palvelua toimitetaan ensin määräaikaisen kokeilujakson ajan. Kokeilujakson kesto on kolmekymmentä (30) päivää, ellei Osapuolten välillä erikseen kirjallisesti toisin sovita. Kumpikin Osapuoli voi irtisanoa Palvelun kokeilujakson aikana kirjallisesti yhden (1) päivän irtisanomisajalla.

Jos Palvelua ei irtisanota ennen kokeilujakson päättymistä ja Asiakas jatkaa Palvelun käyttöä, Palvelu ja nämä Käyttöehdot jatkuvat automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana ja Asiakas sitoutuu maksamaan Palvelusta yllä kohdassa 4 Palvelumaksut määritellyt palvelumaksut. Kokeilujakson jälkeen kumpikin Osapuoli voi irtisanoa Palvelun kirjallisesti kolmenkymmenen (30) päivän irtisanomisajalla.

Palveluntarjoaja voi irtisanoa Palvelut välittömästi, jos Asiakas rikkoo olennaisesti näitä Käyttöehtoja.

13. Referenssikäyttö

Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää Asiakasta referenssinä omassa markkinointi- ja myyntitoiminnassaan. Asiakkaan käyttö referenssinä tapahtuu alan hyvän käytännön mukaisesti.

14. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännökset.

Näistä Käyttöehdoista johtuvat tai niihin liittyvät riidat, erimielisyydet tai vaatimukset ratkaistaan ensisijaisesti Palveluntarjoajan ja Asiakkaan keskinäisissä neuvotteluissa. Jos Palveluntarjoaja ja Asiakas eivät pääse molempia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun riidassa, riita-asiassa tai vaateessa, se ratkaistaan lopullisesti Helsingin käräjäoikeudessa.

15. Muuta

Jos toimivaltainen tuomioistuin toteaa jonkin näiden Käyttöehtojen määräyksen pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, Käyttöehtojen jäljelle jäävä osa pysyy täysin voimassa.

Palveluntarjoaja voi ajoittain päivittää ja muuttaa näitä Käyttöehtoja. Palveluntarjoaja ilmoittaa Asiakkaalle kaikista olennaisista muutoksista, mutta kehottaa Asiakasta tarkistamaan nämä Käyttöehdot säännöllisesti. Näiden Käyttöehtojen viimeisin versio on saatavilla täällä.

Nämä Käyttöehdot on päivitetty viimeksi 20.04.2022